PERUSAHAAN GETAH MALAYSIA (RISDA)

JOB : PEGAWAI SISTEM MAKLUMAT (F41)

Bertanggungjawab mengkaji dan menganalisis kemungkinan kesesuaian sistem komputer yang sedia ada dan seterusnya mereka bentuk, membangun, melaksana, menyelenggara serta kajian semula sistem pemprosesan data dan maklumat bersesuaian dengan kegunaan Jabatan. Keutamaan diberi kepada calon lulusan sains komputer, pengurusan komputer atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan.

Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai:
i. Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat
atau kejuruteraan komputer
ii. Ijazah sarjana dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat atau
kejuruteraan komputer
iii. Ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat
atau kejuruteraan komputer
vi. atau mana-mana bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan

Calon hendaklah memiliki kepujian sekurang-kurangnya Gred C dalam bahasa melayu
Kekosongan : 3 (Ibu Pejabat RISDA)
Taraf Jawatan : Tetap

LINK UNTUK MEMOHON https://candidates.myfuturejobs.gov.my/auth/realms/candidates/protocol/openid-connect/auth?client_id=candidates-app&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcandidates.myfuturejobs.gov.my%2Fsearch-jobs%3Fwhat%3Drisda%26jobId%3D5394c7e252ca4a5eb6f938bde13d6d2a%26apply%3Dtrue&state=40b9b1d4-6c83-43f4-bc25-6c377fb55669&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=ab22296d-6e1d-4786-8e8d-6ba414217e8f

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *