UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) – PEGAWAI TADBIR

Jawatan : Pegawai Tadbir
Badan Berkanun : Universiti Sains Islam Malaysia
Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan & Profesional
Klasifikasi Perkhidmatan : Pentadbiran Dan Sokongan
Jadual Gaji :
Gred Gaji Minimum – RM 2,080.00 Gaji Maksimum – RM 9,546.00 Kenaikan Gaji Tahunan N41 – RM 225.00


Syarat Lantikan Kelayakan seperti berikut:
a. warganegara Malaysia;
b. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
jawatan;
c.(i) Ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan
daripada institusi-institusi pengajian tinggi
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya;
(Gaji permulaan pada Gred N41: RM2,080.00;
atau
(ii) Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian
tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya.
(Gaji permulaan pada Gred N41: RM2,283.43;
atau

 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang- kurangnya
  Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil
  Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang
  diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  Taraf Jawatan : Kontrak
  Penaklukan Di Bawah SyaratSyarat Skim Perkhidmatan : Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pegawai Tadbir
  adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan
  yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke
  atasnya dari semasa ke semasa.
  Fungsi Bidang Tugas :
  Memastikan pengurusan risiko dilaksanakan di peringkat jabatan/
  bahagian di USIM. Menyelaras pelaksanaan melaksanakan proses
  pengurusan risiko untuk ISO, ISMS, kesihatan dan keselamatan
  pekerjaan USIM. Bekerjasama dengan Bahagian Audit Dalam untuk
  memastikan tindakan mitigasi dilaksanakan oleh pihak yang berkenaan.
  Membuat pelaporan kepada pihak pengurusan dan Lembaga Pengarah
  Universiti mengenai risiko USIM.
  Calon yang mempunyai latar belakang dalam Sains Aktuari diberi
  keutamaan.

Tarikh Tutup Permohonan : 21 Disember 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *